مرتب سازی بر اساس
نمایش مجله در هر صفحه با موضوع اخبار و مجلات هفتگی
New Scientist Rating Star
Rolling Stone USA Rating Star
Tone Report Weekly Rating Star

NME Rating Star
Cycling Weekly Rating Star
Athletics Weekly Rating Star

Radio Ink Rating Star
Match of the Day Rating Star
Cycling Weekly Rating Star

Sport Magazine Rating Star
Boxing News UK Rating Star
Match of the Day Rating Star

Match! Rating Star
New Scientist Rating Star
The Hockey News Rating Star

ESPN Rating Star
Cycling Weekly Rating Star
Sport Magazine Rating Star

Sports Illustrated Rating Star
Athletics Weekly Rating Star
Rugby League Week Rating Star

Match Rating Star
Boxing News Rating Star
Match of the Day Rating Star